Onze Visie

De visie van het Cliëntenforum valt samen 

te brengen in 5 kernelementen.

Green line Red line Yellow vertical line
Blue semi circle band

De 5 kernelementen van Cliëntenforum

Het Cliëntenforum vertrekt vanuit de kracht van participatie. Participatie verbindt, zorgt voor betrokkenheid, gelijkwaardigheid en leidt tot gedeelde verantwoordelijkheid. De keuze voor participatie als uitgangspunt betekent dat een permanente dialoog en reflectie centraal staan in het Cliëntenforum.

De participatie dient zowel op micro-, meso- en macroniveau te gebeuren. Met microniveau wordt het niveau van het hulpverleningstraject bedoeld. Meso betreft het niveau van de voorziening, dienst of netwerk. Tot slot is macroniveau het beleid van de overheid. Het Cliëntenforum is vooral op het macroniveau actief, maar betrekt hierin ook het mesoniveau.

Het Cliëntenforum spreekt met 1 stem richting overheid, andere organisaties en buitenwereld. In die ene stem komen meerdere cliënten-perspectieven aan bod. Een advies of standpunt kan dus meerzijdig partijdig zijn. Een extra focus legt het Cliëntenforum in het horen van de ongehoorden.

Het Cliëntenforum bepaalt samen met cliënten en cliëntenorganisaties thema’s waarrond het wil werken en input leveren. Daarnaast zullen ook thema’s waar de overheid, beleidsmakers en middenveldorganisaties advies over vragen aan bod komen.

Het Cliëntenforum vertrekt steeds vanuit een kritisch constructieve dialoog met de overheid en andere organisaties en verwacht dat het cliëntperspectief maximaal meegenomen (O.a. mede-eigenaarschap) wordt in besluitvorming. Als de dialoog niet werkt, ontwikkelen we gericht strategieën om toch de noodzakelijke impact te creëren.

Het Cliëntenforum wil impact hebben en de jeugdhulp mee verder laten evolueren richting maximaal kansrijk opgroeien, waarbij de cliënt vanuit een gelijkwaardige positie participeert. Het forum staat daarbij open voor alle organisaties en cliënten die achter deze doelstelling staan en hun waarden delen. Het Cliëntenforum werkt dan ook als een open netwerkorganisatie die graag samenwerkingen aangaat. Hoe meer mensen en organisaties meewerken, hoe meer positieve impact er voor cliënten kan gerealiseerd worden.

Het forum gaat ten volle voor gezamenlijke strategieën in diverse dossiers. Intern communiceren cliëntenorganisaties daarom transparant met elkaar. Bij goede samenwerking is het immers nodig om van elkaars werking, visie en ideeën op de hoogte te zijn en afstemming onder elkaar te vinden.

Kinderen en jongeren kansrijk en inclusief laten opgroeien in een voor hun vertrouwde omgeving, waarin ouders en opvoedingsverantwoordelijken hun plaats hebben, is niet enkel de opdracht van de jeugdhulp. Verschillende andere beleidsdomeinen zijn hiervoor mee verantwoordelijk. Daarom maakt het forum ook andere sectoren wakker en probeert het invloed te hebben op andere domeinen (huisvesting, onderwijs, ...).

De ambitie is om de samenleving in beweging te zetten. Hiervoor wordt vertrokken vanuit het principe van gedeelde verantwoordelijkheid (overheid, organisaties, samenleving).