Over Clientenforum

Het Cliëntenforum is een netwerkorganisatie die vanuit een onafhankelijke positie opkomt voor de belangen van kinderen, jongeren, ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken in de jeugdhulp en hun stem wil versterken

Green line Red line Yellow vertical line
Blue semi circle band


Het Cliëntenforum is een nieuwe netwerkorganisatie die vanuit een onafhankelijke positie opkomt voor de belangen van kinderen, jongeren, ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken in de jeugdhulp en hun stem wil versterken. Zowel erkende cliëntenorganisaties als andere organisaties kunnen bij ons aansluiten.

Aanvraag erkenning als cliëntenorganisatie in de jeugdhulp

De voorwaarden voor erkenning van een cliëntenorganisatie zijn grotendeels decretaal bepaald en in het besluit verder verfijnd. Je kan ze hieronder terugvinden (of via deze link voor meer informatie over de algemene situering):

Doelgroep van de cliëntenorganisatie

De vereniging richt zich naar één of meerdere van volgende doelgroepen:

 • kinderen en jongeren die een beroep doen of gedaan hebben op (voortgezette) jeugdhulp­verlening én/of
 • ouders en opvoedingsverantwoordelijken die een beroep doen of gedaan hebben op jeugdhulpverlening.

Opgelet, een vereniging die jeugdhulp aanbiedt of een overheid kan geen erkenning aanvragen als cliëntenorganisatie.

Kenmerken van de cliëntenorganisatie

Een vereniging kan als cliëntenorganisatie een aanvraag tot erkenning indienen als ze voldoet aan volgende voorwaarden :

 • de organisatie is een privaatrechtelijke vereniging met rechtspersoonlijkheid;
 • de vereniging moet bijdragen aan een participatieve jeugdhulpverlening. Hiervoor dient ze volgende opdrachten te vervullen:
  • de vereniging actief bekendmaken bij bovenstaande doelgroep;
  • bijdragen aan de versterking van de positie in de jeugdhulpverlening van de doelgroep;
  • het regelmatig organiseren van contacten onder de doelgroep;
  • bijdragen aan de ontsluiting van de rechten en plichten van de doelgroep;
  • publiekelijk rapporteren over de ervaringen van de doelgroep;
  • aanbevelingen formuleren met betrekking tot een participatieve jeugdhulpverlening en de levenskwaliteit van de doelgroep;
  • laagdrempelige vorming aanbieden vanuit het cliëntperspectief en dat perspectief inbrengen in het brede maatschappelijke veld, in overleg-en adviesorganen, en in onderzoeksopdrachten van de Vlaamse overheid met betrekking tot jeugdhulpverlening;
  • meewerken aan de verdere uitbouw van het Cliëntenforum. Om erkend te blijven zal de vereniging lid moeten worden van de algemene vergadering van het Cliëntenforum.
 • de vereniging steunt op een directe betrokkenheid van de doelgroep bij de werking van de vereniging
 • minstens 1/3 van de personen die in de bestuursorganen van de vereniging zitten heeft ervaring als cliënt in de jeugdhulp. Bij minstens de helft van deze personen mag de jeugdhulpervaring niet langer dan 10 jaar geleden zijn.

Dossiervorming en procedure

Een aanvraag tot erkenning kan op elk moment ingediend worden per e-mail aan participatie@opgroeien.be. Het officiële aanvraagformulier kan je via deze link terugvinden.

Bij de dossierbehandeling en de besluitvorming wordt enkel rekening gehouden met de inhoud van het aanvraagformulier, de bijgevoegde statuten van de vereniging met eventuele wijzigingen en het bewijs van rechtsgeldige beslissing voor het aanvragen van de erkenning, maar zonder andere bijlagen of (ondersteunende) documenten.

Een intersectorale administratieve commissie zal het ingediende aanvraagdossier beoordelen en het agentschap Opgroeien regie adviseren. Het agentschap Opgroeien regie beslist over de erkenning.

De procedure bestaat uit de volgende stappen: aanvraag tot erkenning, onderzoek van de ontvankelijkheid (max. 30 dagen) en een onderzoek van de gegrondheid (max. 45 dagen na ontvankelijkheid). Dit betekent dat ten laatste 75 dagen na het indienen van de aanvraag, de initiatiefnemers een gemotiveerde beslissing over hun aanvraag ontvangen.

Een voorziening dient om erkend te blijven jaarlijks uiterlijk tegen 1 april een verslag in bij het agentschap Opgroeien regie via participatie@opgroeien.be waarbij ze aantoont dat ze de opdrachten nodig voor erkenning vervult.

Voor meer informatie kan je terecht op de website www.jeugdhulp.be

© Jeugdhulp.be

Vanuit de diverse cliëntenorganisaties worden signalen, adviezen en oplossingen gebundeld en richting beleidsmakers, het middenveld en de voorzieningen gebracht. Dit met als doel mee te werken aan een transparante en participatieve jeugdhulp zodat kinderen en jongeren kansrijk kunnen opgroeien in hun omgeving.

Het Cliëntenforum werd, in opdracht van het Agentschap Opgroeien, in december 2021 opgericht door de 6 (erkende) cliëntenorganisaties: Cachet, Ouders voor Inclusie, De Ouders, Ouderspunt, Pleegzorg Vlaanderen en Gezin & Handicap.

Lees meer over onze werking

Maak kennis met ons team

Charlotte Van Meenen
Medewerker beleid en vertegenwoordiging
Thorgal De Rycke
Medewerker beleid en vertegenwoordiging
Hanneleen Hoepman
Medewerker beleids- en organisatieondersteuning / communicatie verantwoordelijke

Maak kennis met ons bestuur

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur houdt zich bezig met het reilen en zeilen van de organisatie op operationeel vlak.

.

.

.

.

Raad van Bestuur

Het Raad van Bestuur buigt zich over de strategische koers die we bij het Cliëntenforum varen. Onze bestuurders bepalen mee de standpunten die het forum in haar beleids- en vertegenwoordigingswerk inneemt.

Zoals onze statuten dat voorschrijven, is de Raad van Bestuur samengesteld uit leden van de vzw en enkele externen die door de Algemene Vergadering zijn benoemd. 

.

.

.

.

.

.


Samenstelling Dagelijks Bestuur 

Koen Clottens - voorzitterOuderspunt vzw
Dana Dehaseleer - penningmeesterOuders voor Inclusie vzw
Jeroen Vandenbussche - secretarisPleegzorg Vlaanderen vzw
Sara OersCachet vzw

Samenstelling Raad van Bestuur

Koen Clottens - voorzitterOuderspunt vzw
Dana DehaseleerOuders voor Inclusie vzw
Jeroen VandenbusschePleegzorg Vlaanderen vzw
Sara OersCachet vzw
Wendelien De Baere

De Ouders vzw

Pieter WieërsGezin & Handicap
Marlies VansweeveltOuders voor Inclusie vzw
Gianni Loosveldt

Odisee Hogeschool

Wendy EerdekensArteveldehogeschool