Lidmaatschap

Onze leden bouwen op elkaar. We streven naar een sterkere jeugdhulp, door samen in te zetten op een breed cliëntenperspectief, met aandacht voor de eigenheid van elke lidorganisatie. We gaan samen voor een transparante, warme, participatieve en hoog kwalitatieve Jeugdhulp. Samen staan we sterk!

Interesse om ook lid te worden?

Green line Red line Yellow vertical line
Blue semi circle band

Het Cliëntenforum is een netwerkorganisatie. We geloven dat een netwerk meer is dan de som van de delen en daarom verwelkomen we geïnteresseerden. Sommigen kunnen lidorganisatie worden, anderen een partnerorganisatie.
Hieronder vind je alle informatie en voorwaarden terug.

Nog vragen? Schrijf ons gerust aan via het contactformulier.

Interesse in lidmaatschap?

Cliëntenorganisaties versterken en inspireren elkaar. Hierdoor kan elke organisatie nieuwe inzichten verwerven die voor de cliëntenorganisaties en de individuele leden een meerwaarde oplevert. Naargelang de noden van de leden, wordt deze kennisdeling gefaciliteerd door het cliëntenforum.

Via verschillende manieren, gaande van de klassieke vertegenwoordiging in overlegtafels en het ondersteunen van acties van ledenorganisaties, brengt het cliëntenforum signalen en oplossingen tot bij het beleid. Het cliëntenforum zorgt ervoor dat elke stem hierin wordt meegenomen.

Als aanspreekpunt voor de overheid en brug met andere organisaties, brengen we elke stem aan de beleidstafel. Hiervoor gaan we regelmatig in dialoog met de overheid en hebben zo zicht op de actuele beleidsagenda. Leden en partnerorganisaties waarmee samengewerkt wordt, worden regelmatig ingelicht over de feedback die het Cliëntenforum van beleidsmakers ontvangt en opvraagt.

Het decreet (2018) omschrijft dat:

Het cliëntenforum bestaat uit ‘minstens’ de erkende cliëntenorganisaties, die in het kader van hun erkenning ook effectief meewerken aan de ontwikkeling van het cliëntenforum. Lees hier meer over het aanvragen van erkenning. 

‘Minstens’ betekent dat het cliëntenforum daarnaast ook andere organisaties kan omvatten:

- Niet-erkende cliëntenorganisaties die wel een waardevolle inbreng kunnen hebben maar geen erkenning beogen (of hier niet aan voldoen)

- Organisaties die niet kunnen gezien worden als ‘cliëntorganisatie’, maar die wel rechtstreeks of onrechtstreeks cliënten bereiken.

Het cliëntenforum heeft een ‘onafhankelijk karakter’. D.w.z. dat overheidsvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van jeugdhulpaanbieders geen deel kunnen uitmaken van het cliëntenforum.

Om de missie en visie ten volle te kunnen bewaken en de actieve samenwerking van verschillende leden mogelijk te maken, vragen wij dat alle leden zich binnen de werking van het Cliëntenforum aan het Charter: 'Afspraken rond goede samenwerking' houden.

Naast lidmaatschap zijn er uiteraard ook samenwerkingen met organisaties die geen lid kunnen zijn van het Cliëntenforum. Partnerorganisaties zijn organisaties met expertise in één of meerdere domeinen in het Jeugdhulplandschap die gemeenschappelijke doelen willen bereiken.

Voor meer informatie hierover kan je ons steeds bereiken via het contactformulier op deze website!

Top dat je deel wilt uitmaken van ons netwerk!

Bezorg ons de volgende gegevens via het contactformulier of stuur deze in een mailtje naar info@clientenforum.be

 • Motivatie waarom je lid wilt worden van het Cliëntenforum
 • Oprichtingsdatum organisatie
 • Statuten en/of ondernemingsnummer

Dan nemen wij verder contact op met jou over de aanvraag.


Aanvraag erkenning als cliëntenorganisatie in de jeugdhulp 

De voorwaarden voor erkenning van een cliëntenorganisatie zijn grotendeels decretaal bepaald en in het besluit verder verfijnd. Je kan ze hieronder terugvinden (of via deze link voor meer informatie over de algemene situering):

Doelgroep van de cliëntenorganisatie

De vereniging richt zich naar één of meerdere van volgende doelgroepen:

 • kinderen en jongeren die een beroep doen of gedaan hebben op (voortgezette) jeugdhulp­verlening én/of
 • ouders en opvoedingsverantwoordelijken die een beroep doen of gedaan hebben op jeugdhulpverlening.

Opgelet, een vereniging die jeugdhulp aanbiedt of een overheid kan geen erkenning aanvragen als cliëntenorganisatie.

Kenmerken van de cliëntenorganisatie

Een vereniging kan als cliëntenorganisatie een aanvraag tot erkenning indienen als ze voldoet aan volgende voorwaarden :

 • de organisatie is een privaatrechtelijke vereniging met rechtspersoonlijkheid;
 • de vereniging moet bijdragen aan een participatieve jeugdhulpverlening. Hiervoor dient ze volgende opdrachten te vervullen:
  • de vereniging actief bekendmaken bij bovenstaande doelgroep;
  • bijdragen aan de versterking van de positie in de jeugdhulpverlening van de doelgroep;
  • het regelmatig organiseren van contacten onder de doelgroep;
  • bijdragen aan de ontsluiting van de rechten en plichten van de doelgroep;
  • publiekelijk rapporteren over de ervaringen van de doelgroep;
  • aanbevelingen formuleren met betrekking tot een participatieve jeugdhulpverlening en de levenskwaliteit van de doelgroep;
  • laagdrempelige vorming aanbieden vanuit het cliëntperspectief en dat perspectief inbrengen in het brede maatschappelijke veld, in overleg-en adviesorganen, en in onderzoeksopdrachten van de Vlaamse overheid met betrekking tot jeugdhulpverlening;
  • meewerken aan de verdere uitbouw van het Cliëntenforum. Om erkend te blijven zal de vereniging lid moeten worden van de algemene vergadering van het Cliëntenforum.
 • de vereniging steunt op een directe betrokkenheid van de doelgroep bij de werking van de vereniging
 • minstens 1/3 van de personen die in de bestuursorganen van de vereniging zitten heeft ervaring als cliënt in de jeugdhulp. Bij minstens de helft van deze personen mag de jeugdhulpervaring niet langer dan 10 jaar geleden zijn.

Dossiervorming en procedure

Een aanvraag tot erkenning kan op elk moment ingediend worden per e-mail aan participatie@opgroeien.be. Het officiële aanvraagformulier kan je via deze link terugvinden.

Bij de dossierbehandeling en de besluitvorming wordt enkel rekening gehouden met de inhoud van het aanvraagformulier, de bijgevoegde statuten van de vereniging met eventuele wijzigingen en het bewijs van rechtsgeldige beslissing voor het aanvragen van de erkenning, maar zonder andere bijlagen of (ondersteunende) documenten.

Een intersectorale administratieve commissie zal het ingediende aanvraagdossier beoordelen en het agentschap Opgroeien regie adviseren. Het agentschap Opgroeien regie beslist over de erkenning.

De procedure bestaat uit de volgende stappen: aanvraag tot erkenning, onderzoek van de ontvankelijkheid (max. 30 dagen) en een onderzoek van de gegrondheid (max. 45 dagen na ontvankelijkheid). Dit betekent dat ten laatste 75 dagen na het indienen van de aanvraag, de initiatiefnemers een gemotiveerde beslissing over hun aanvraag ontvangen.

Een voorziening dient om erkend te blijven jaarlijks uiterlijk tegen 1 april een verslag in bij het agentschap Opgroeien regie via participatie@opgroeien.be waarbij ze aantoont dat ze de opdrachten nodig voor erkenning vervult.

Voor meer informatie kan je terecht op de website www.jeugdhulp.be

© Jeugdhulp.be